LTA Antistollingszorg
Menu

Verantwoording

De LTA antistollingszorg is gebaseerd op actuele richtlijnen. De LTA antistollingszorg wordt herzien indien actualisatie van de onderliggende richtlijnen daar aanleiding toe geven. De Nederlandse Internisten Vereniging is als houder van deze LTA de eerstverantwoordelijke voor de actualiteit. De andere aan deze LTA deelnemende wetenschappelijk verenigingen of gebruikers van de LTA delen de verantwoordelijkheid en informeren de eerstverantwoordelijke over relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De auteurs en wetenschappelijke verenigingen sluiten iedere aansprakelijkheid voor de opmaak en de inhoud van de LTA, alsmede voor de gevolgen die de toepassing van de LTA in de patiëntenzorg mocht hebben, uit. De wetenschappelijke verenigingen stellen zich daarentegen wel open voor het wijzen op (vermeende) fouten in de opmaak of inhoud van de LTA antistollingszorg. Neem daarvoor contact met ons op via het contactformulier.

Juridische betekenis van richtlijnen

De LTA antistollingszorg is gebaseerd op richtlijnen die aanbevelingen van algemene aard bevatten. Het is mogelijk dat deze aanbevelingen in een individueel geval niet van toepassing zijn. Er kunnen zich feiten of omstandigheden voordoen waardoor het wenselijk is dat in het belang van de patiënt van de richtlijn wordt afgeweken. Wanneer van een richtlijn wordt afgeweken, dient dit beargumenteerd en gedocumenteerd te worden. De toepasbaarheid en de toepassing van de richtlijnen in de praktijk is de verantwoordelijkheid van de behandelende arts.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze LTA antistollingszorg berusten bij de houder. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud (gedeeltelijk) te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Nederlandse Internisten Vereniging. Voor het overnemen van gedeelte(n) van de teksten zoals weergegeven in deze LTA antistollingszorg dient men zich tevens tot de Nederlandse Internisten Vereniging te wenden.

Het is toegestaan een deeplink op te nemen op een andere website naar de website lta-antistollingszorg.nl. Tevens mag de informatie op deze internetsite worden afgedrukt voor persoonlijk gebruik.

De website lta-antistollingszorg.nl bevat hyperlinks naar websites die door andere partijen dan de LTA antistollingszorg worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. De LTA antistollingszorg heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Bescherming persoonsgegevens

Door gebruikers verstrekte persoonsgegevens ten behoeve van het contactformulier op lta-antistollingszorg.nl worden vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden zonder toestemming niet verstrekt aan derden.

Federatie Medisch Specialisten